Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym bellabulba.com prowadzony jest przez Joannę Hlebowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOANNA HLEBOWICZ biznes kreatywny adres miejsca wykonywania działalności: Ul. Sportowa 12/2, 55-114 Kryniczno, NIP 9591351350, REGON 387333977, tel. +48 602233352, adres poczty elektronicznej: hello@bellabulba.com

DEFINICJE

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu Dostaw znajdującym się pod adresem https://bellabulba.com/dostawa/.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

KLIENT –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii nie ma oddzielnych postanowień w stosunku do Klienta.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO KLIENTA – indywidualny login i hasło klienta podane w procesie rejestracji na stronie Sklepu. Konto zawiera informacje dotyczące obecnych i poprzednich zamówień oraz dane Kupującego.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.

NEWSLETTER – usługa polegająca na dostarczeniu Klientowi informacji handlowych.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wymieniona pod adresem https://bellabulba.com/platnosci/. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

PRODUKT/TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

PRODUKT GOTOWY OD RĘKI – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, na którego realizację Kupujący nie musi czekać.

PRODUKT ROBIONY NA ZAMÓWIENIE – produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania określanym indywidualnie.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi. Jest on dostępny pod adresem https://bellabulba.com/regulamin.

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie Umowy (w szczególności Dostawa Produktu) następuje poza internetem.

SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem bellabulba.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie. 

SPRZEDAJĄCY – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOANNA HLEBOWICZ biznes kreatywny adres miejsca wykonywania działalności: Ul. Sportowa 12/2, 55-114 Kryniczno, NIP 9591351350, REGON 387333977, tel. +48 602233352, adres poczty elektronicznej: hello@bellabulba.com

KONTO BANKOWE – konto bankowe Sprzedającego

Posiadacz: Joanna Hlebowicz Nr Rachunku: 48 1140 2004 0000 3802 8158 5645

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami). 

ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Kupującego czego skutkiem natychmiastowym jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Produktu.
 2. Każdy klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu https://bellabulba.com/regulamin.
 4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.
 5. Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.
 6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy. Kupujący o koszcie Dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku Dostaw.
 7. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.
 8. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
 9. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 10. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Korzystanie z niej nie wymaga rejestracji Konta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych, a następnie potwierdzenia chęci otrzymywania newsletterów poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości automatycznej otrzymanej od Sprzedającego. Subskrybcja Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo do rezygnacji z tej usługi w każdym momencie poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą elektroniczną na adres hello@bellabulba.com.
 11. Sprzedający umożliwia Konsumentom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych komentarzy, w szczególności dotyczących Produktu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo z wykorzystaniem pseudonimu. Sprzedający może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Sklepie. Sprzedający może komentować oraz usuwać krzywdzące komentarze i spam.

 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • Dodanie Produktu do koszyka;
  • wybór rodzaju Dostawy;
  • wybór rodzaju Płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Konsumentem następuje z chwilą złożenia z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 2. Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu co jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
 3. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 
 4. Kupujący może dokonać zakupu poprzez jednorazowe złożenie Zamówienia (bez rejestracji) lub poprzez Rejestrację Konta na stronie internetowej Sklepu. Ta rejestracja jest bezpłatna i wymaga wypełnienia formularza rejestracji i złożenie oświadczenia w sprawie akceptacji niniejszego Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Kupującego. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 
 5. Konto umożliwia Konsumentowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma prawo do rezygnacji z tej usługi w każdym momencie poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą elektroniczną na adres hello@bellabulba.com.
 6. Sprzedający wystawia faktury elektroniczne. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na elektroniczny obieg dokumentacji.

FORMY DOSTAWY

 1. Wybór sposobu Dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Kupujący automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego.
 3. Koszty Dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie https://bellabulba.com/dostawa/.
 4. Koszty Dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia. Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.
 5. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy Dostawy po wyrażeniu zgodnej woli obu ze stron.
 6. Z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. 
 7. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sposoby płatności za Zamówienie:
  • przelew tradycyjny – dane do przelewu zostaną wysłane po dokonaniu Zamówienia
  • płatności online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego. Na opłacenie kosztów zamówienia Kupujący ma 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez jej Anulowanie. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad:
  • wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Sprzedający poinformował Kupującego przy zawarciu umowy, a Kupujący nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy; jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego;
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w Terminie przydatności do użycia Towaru, a jeśli Towarem nabywanym przez Kupującego jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru w Terminie przydatności do użycia Towaru;
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedającego. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Kupującego.
 5. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi to:
  • żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  • Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia;

8. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@bellabulba.com
  • pisemnie na adres: ul. Sportowa 12/2, 55-114 Kryniczno;

9. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Można złożyć ją poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny. Wówczas zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, ewentualnie także dokumentację fotograficzną; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedającemu i w terminie do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

11. Koszt transportu pozytywnie rozpatrzonej reklamacji pokrywa Sprzedający (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Koszt transportu odrzuconej reklamacji pokrywa Kupujący.

12. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest otrzymanie wadliwego Towaru w siedzibie Sprzedającego w tym terminie. Jeśli Dostawa wadliwego Towaru nastąpi w późniejszym terminie, Sprzedający ustosunkuje się do niej w dniu otrzymania przesyłki. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

13. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest otrzymanie wadliwego Towaru w siedzibie Sprzedającego w tym terminie. Jeśli Dostawa wadliwego Towaru nastąpi w późniejszym terminie, Sprzedający ustosunkuje się do niej w dniu otrzymania przesyłki. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

 1.   Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Konsumenta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są Produkty personalizowane, robione na zamówienie Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Sportowa 12/2, 55-114 Kryniczno; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@bellabulba.com
 2. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument: jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku zwrotu/rezygnacji z części Zamówienia, Sprzedający nie ponosi kosztów Dostawy zwracanych Produktów.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania. Sprzedający powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  • zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej bellabulba.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony bellabulba.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
 4. W szczególności Sprzedający zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

5. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

6. Sprzedający zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Sprzedający gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedającego lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedającego. Sprzedający zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 2. W związku z działalnością gospodarczą administrator korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane: podwykonawcom, firmie hostingowej,   dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu, dostawcy usług internetowych, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, dostawcy platformy płatności elektronicznych, dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.bellabulba.com. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1: FORMULARZ ZWROTU

Zał. 2: FORMULARZ REKLAMACJI

Zał. 3: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY